Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Ochrana osobných údajov

Informácia CRIF SK podľa článku 14 Nariadenia vo vzťahu k informačnému systému Cribis UR

Informácia CRIF SK podľa článku 14 Nariadenia vo vzťahu k informačnému systému Cribis UR

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35 886 013 (ďalej len „CRIF SK“), je prevádzkovateľom informačného systému Cribis Univerzálny register, dostupného pre užívateľov prostredníctvom zabezpečeného webportálu www3.cribis.sk; tento informačný systém je tvorený údajmi o podnikateľských subjektoch, a to jednak z verejne dostupných informácií o právnických a fyzických osobách - podnikateľoch, ako aj z informácií týkajúcich sa niektorých aspektov plnenia obchodno-záväzkových vzťahov poskytnutých prispievateľmi – podnikateľskými subjektmi, na zmluvnom základe (ďalej len „Cribis UR“). Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo.sk@crif.com.

Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Cribis UR sú poskytované užívateľom informačného systému Cribis UR, s ktorými CRIF SK uzatvoril príslušné zmluvy na používanie Cribis UR, CRIF S.p.A., so sídlom Via M. Fantin 1-3, 401 31 Bologna, Taliansko a CRIF – Czech Credit Bureau a.s., IČO 262 12 242, so sídlom Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 6853, a ich zmluvným partnerom.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v informačnom systéme Cribis UR, sú najmä údaje v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, IČO, telefónne číslo e-mail, miesto podnikania v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, dátum narodenia, informácie o platobnej disciplíne, pričom tieto údaje sú poskytované najmä v súvislosti s o základným reportom o podnikateľskom subjekte, ďalej v súvislosti s informáciami o konkurzoch a reštrukturalizáciách, väzbách medzi majetkovo a personálne prepojenými osobami, informáciami zverejnenými v obchodnom vestníku a centrálnom registri exekúcií, v súvislosti s právami k nehnuteľnostiam, so záložnými právami a informáciami o valných zhromaždeniach obchodných spoločností, a to za účelmi uvedenými nižšie.

Oprávnené záujmy, ktoré sledujú užívatelia informačného systému Cribis UR ako tretie strany v zmysle Nariadenia a zároveň účelmi spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR sú:

 • ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených a iných oprávnených záujmov podnikateľských a iných subjektov pri uzatváraní záväzkových vzťahov s tretími stranami, počas ich plnenia, ako aj po ich ukončení,
 • posúdenie, riadenie a optimalizácia podnikateľského a reputačného rizika podnikateľských a iných subjektov,
 • optimalizácia rozhodovacích procesov užívateľov a procesov v oblasti finančného riadenia a riadenie cash-flow,
 • optimalizácia procesu vymáhania pohľadávok, posúdenie rizika ich nesplácania, posúdenie rizika nesplácania úverových alebo poistných produktov,
 • preverovanie a sledovanie solventnosti, stavu majetku, pohľadávok a záväzkov (vrátane daňových a odvodových povinností), platobnej schopnosti a platobnej disciplíny obchodných partnerov podnikateľských a iných subjektov, vrátane potenciálnych obchodných partnerov, vrátane majetkovo a personálne prepojených osôb za účelom uvedeným v bodoch 1 až 4,
 • preverovanie osôb a majetku v súvislosti s plnením zákonných povinností, týkajúcich sa dodržiavania obozretnosti vrátane predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a iného konania protiprávneho a podvodného charakteru,
 • podpora vzdelávacích procesov na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike ako aj v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách a akreditovanými poskytovateľmi vzdelávacej činnosti,
 • zabezpečenie podkladových informácii a podpory pri poskytovaní poradenstva a iných služieb zo strany právnych, účtovných a daňových poradcov, audítorov a iných poradcov, konzultantov a sprostredkovateľov,
 • výkon auditu, najmä daňového, právneho alebo účtovného,
 • zabezpečenie podkladových informácií a podpory pri výkone činnosti exekútorov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • podpora pri výkone kompetencií orgánov verejnej moci v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Cribis UR je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Cribis URpochádzajú najmä z verejne prístupných zdrojov (vrátane povinne zverejňovaných informácií týmito zdrojmi), ako aj od užívateľov informačného systému Cribis UR, s ktorými CRIF SK uzatvoril príslušnú zmluvu.

Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Cribis UR nie sú zo strany CRIF SK poskytované do tretích krajín.

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR je doba, po ktorú je konkrétna informácia relevantná vo vzťahu k účelu spracúvania. Následne sú osobné údaje dotknutej osoby zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej v informačnom systéme Cribis UR spracúvané,
 2. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR,
 3. informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
 4. kategórie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu osobných údajov,
 6. vymazanie osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR:
  • ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,
  • ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
 7. obmedzenie spracovania osobných údajov,
 8. uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tento dokument stanovujúci zásady ochrany osobných údajov popisuje postupy prijaté spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské nivy 14/B; Twin City C; 821 09 Bratislava (ďalej len "CRIF SK") ohľadom spracúvania osobných údajov používateľov. Ide o všeobecnú informáciu adresovanú tomu, kto navštívi tieto webové stránky a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“). Pri využívaní niektorých služieb ponúkaných a poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky užívatelia poskytnú určité informácie, budú vznášať určité požiadavky.

Spracúvanie údajov 
Výsledkom prístupu k týmto webovým stránkam môže byť spracúvanie údajov týkajúcich sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických  osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“). Správcom údajov je CRIF SK. Osobné údaje môžu byť spracované tiež spracovateľom údajov. Prevádzkovateľom osobných   údajov je spoločnosť CRIF SK. Osobné údaje môžu byť spracované tiež sprostredkovateľom a to spoločnosťou CRIF SpA, via M. Fantin, 1-3, 40131 Bologna, Taliansko (ďalej len "CRIF"), ktorá rovnako ako CRIF SK prijala primerané organizačné a technické opatrenia za účelom zabezpečenia primeranej bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením týchto údajov.

Postupy pri spracúvaní údajov 
Osobné údaje budú spracúvané korektným spôsobom a plne v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov tak, aby sa zabezpečila ochrana údajov a ich dôverný charakter. Údaje budú spracované elektronickými alebo automatizovanými prostriedkami. S údajmi budú pracovať poverené osoby s príslušnými a schopnosťami, poučené o obsahu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Typy spracúvaných údajov
Informačné systémy a softvérové ​​postupy použité pri prevádzkovaní týchto webových stránok získavajú v priebehu svojej bežnej prevádzky určité osobné údaje. Prenos týchto údajov je implicitne daný využitím ICP protokolov. Údaje nie sú zhromažďované s cieľom spájať ich s konkrétnymi subjektmi, avšak už vďaka svojmu charakteru umožňujú identifikovať používateľa prostredníctvom ich spracovania a pridruženia k iným údajom držaným tretími osobami. Táto kategória údajov obsahuje IP adresy, ,,cookies“ a doménové mená počítačov, ktoré používajú používatelia pripájajúci sa k sieti, ďalej potom URI adresy požadovaných zdrojov, časové určenie požiadaviek, použitý postup pri vznášaní požiadaviek a ďalšie parametre vzťahujúce sa k operačnému systému a informačnému prostrediu používateľa. Dobrovoľné zaslanie emailovej adresy používateľa na adresu na webovej stránke má za následok získanie osobných údajov používateľa potrebných na to, aby bolo možné reagovať na požiadavky tohto používateľa. Získavané sú tiež osobné údaje o využívaní webovej stránky, informácie o tom, akú majú stránky návštevnosť, počet prístupov denne, a čas, ktorý používatelia v priemere na každej stránke strávia.

Právny základ a účel spracúvania
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, sledovanie a vyhodnocovanie aktivity užívateľa na webovej stránke s cieľom zlepšovania ich funkčnosť.

Príjemcovia
Informácie, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok, môže CRIF SK poskytnúť  ďalším spoločnostiam patriacim do Skupiny CRIF Group, a to spoločnosti CRIF S.P.A., CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, so sídlom Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, a ďalej tretím stranám, ako sú dodávatelia, alebo iné subjekty, ktoré zaisťujú služby (či produkty) vyžiadané zo strany používateľa. Týmto spoločnostiam môžeme taktiež poskytnúť úhrnné štatistiky o návštevníkoch, o transakciách, alebo iných aktivitách na webových stránkach. Informácie o používateľoch je možné sprístupniť i ďalším subjektom, pokiaľ to ukladá príslušný právny predpis alebo je to nevyhnutné pre ochranu práv a právom chránených záujmov členov Skupiny GRIF Group.

Tretie spoločnosti, ktoré na tejto webovej stránke poskytujú ďalšie služby, inzerujú či na ňu majú svoj odkaz, môžu na svojich stránkach používať "cookies" alebo o používateľoch zhromažďovať informácie iným spôsobom. CRIF SK nemá kontrolu nad zhromažďovaním informácii zo strany týchto spoločností ani nad tým, akým spôsobom ich ďalej využívajú. V prípade otázok týkajúcich sa tohoto spracúvania údajov, je treba sa obrátiť priamo na prevádzkovateľa daných stránok.

Dotknuté osoby
Používatelia webových stránok CRIF SK.

Lehoty uloženia osobných údajov
Po dobu platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) užívateľom, ostatné údaje po dobu poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky

Práva používateľa
Používateľ má právo od CRIF SK  vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov,
 3. kategórie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu osobných údajov,
 5. vymazanie osobných údajov:
  • ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,
  • ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
 6. obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Používateľ má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo.sk@crif.com.

Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie

Čo je to súbor cookie?
Súbor cookie je textový reťazec odoslaný webovým serverom (napríklad webovou stránkou) do internetového prehliadača používateľa, ktorý ho automaticky uloží do počítača používateľa a automaticky ho odošle späť na server pri každom prístupe na webovú stránku. Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje, ako napríklad názov servera, z ktorého pochádza, číselný identifikátor, atď. Súbory cookie môžu zostať v systéme počas trvania relácie (t. j. až do zatvorenia prehliadača používaného na navigáciu na webe) alebo dlhšie a môžu obsahovať jedinečný identifikačný kód.

Typy súborov cookie používaných spoločnosťou CRIF SK
Webová stránka spoločnosti CRIF SK používa nasledovné kategórie súborov cookie:

 • Nepotrebné: akékoľvek súbory cookie, ktoré nie sú pre fungovanie webu nutné a ktoré sa používajú výhradne na zhromažďovanie osobných údajov používateľa prostredníctvom analýz, reklám alebo iného vloženého obsahu, sa označujú ako nepotrebné súbory cookie. Pred spustením týchto súborov cookie na webe je nutné získať súhlas používateľa.
 • Funkčné: funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán.
 • Výkonnostné: výkonnostné súbory cookie sa používajú na pochopenie analýzu kľúčových indexov výkonnosti webovej stránky, čo pomáha pri poskytovanej lepšej používateľskej skúsenosti pre návštevníkov.
 • Analytické: Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie toho ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti.
 • Reklamné: Reklamné súbory cookie sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookie sledujú návštevníkov na webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.
 • Ostatné: ostatné nekategorizované súbory cookie sú tie, ktoré sa analyzujú a ešte neboli zaradené do žiadnej kategórie.
 • Nevyhnutné: nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre správnu funkciu webu. Táto kategória obsahuje iba súbory coookie, ktoré zaisťujú základné a bezpečnostné funkcie webu. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.

Prehľad používaných súborov cookie nájdete vždy v podrobnom nastavení cookie lišty, a to vrátane ich účelu, doby uchovania a poskytovateľov v prípade súborov cookie tretích strán.

Ako povoliť, vypnúť alebo vymazať súbory cookie
Pri prvej návšteve webovej stránky sa vám zobrazí tzv. cookie lišta, kde si môžete nastaviť, ktoré voliteľné súbory cookie povolíte.

Súbory cookie, ktoré sú kategorizované ako nevyhnutné pre fungovanie webu, sú uložené vo Vašom prehliadači. Na ich používanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Táto webová stránka používa aj súbory cookie tretích strán, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako tento web používate. Tieto cookies budú uložené v prehliadači iba s Vašim súhlasom. Máte tiež možnosť tieto súbory cookie odhlásiť. Odhlásenie týchto súborov cookie však môže mať vplyv na niektoré funkcie webu.

Ochrana osobných údajov

Updated on 2022-11-09T14:27:53+00:00, by CRIBIS.