Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tento dokument stanovujúci zásady ochrany osobných údajov popisuje postupy prijaté spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské nivy 14/B; Twin City C; 821 09 Bratislava (ďalej len "CRIF SK") ohľadom spracovania osobných údajov užívateľov. Ide o všeobecnú informáciu adresovanú tomu, kto navštívi tieto webové stránky a to v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov" ). Pri využívaní niektorých služieb ponúkaných a poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky užívatelia poskytnú určité informácie, budú vznášať určité požiadavky a poskytnú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak je to zo zákona vyžadované.

Spracovanie údajov 
Výsledkom prístupu k týmto webovým stránkam môže byť spracovanie údajov týkajúcich sa určených alebo určiteľných osôb. Správcom údajov je CRIF SK. Osobné údaje môžu byť spracované tiež spracovateľom údajov. Spracovateľom údajov je spoločnosť CRIF SpA, via M. Fantin, 1-3, 40131 Bologna, Taliansko (ďalej len "CRIF"), ktorá zaistí primerané organizačné a technické spracovanie údajov za účelom zabezpečenia týchto údajov proti neoprávnenému prístupu, strate, poškodeniu, krádeži , použitiu alebo inému zverejneniu údajov poskytnutých spoločnosťou CRIF SK.

Miesto spracovania údajov
Osobné údaje budú spracované v priestoroch spoločností CRIF SK a CRIF. S údajmi budú pracovať osoby s príslušnými technickými zručnosťami a schopnosťami, ktorým boli pridelené špecifické funkcie v oblasti spracovania údajov.

Postupy pri spracovaní údajov 
Údaje budú spracované korektným spôsobom a plne v súlade so zákonom tak, aby sa zabezpečila ochrana údajov a ich dôverný charakter. Údaje budú spracované elektronickými alebo automatizovanými prostriedkami. 

Typy spracúvaných údajov
Informačné systémy a softvérové ​​postupy použité pri prevádzkovaní týchto webových stránok získavajú v priebehu svojho bežnej prevádzky určité osobné údaje. Prenos týchto údajov je implicitne daný využitím ICP protokolov. Údaje nie sú zhromažďované s cieľom spájať ich s konkrétnymi subjektmi, avšak už vďaka svojmu charakteru umožňujú identifikovať užívateľa prostredníctvom ich spracovania a pridruženia k iným údajom držaným tretími osobami. Táto kategória údajov obsahuje IP adresy a doménové mená počítačov, ktoré používajú užívatelia pripájajúce sa k sieti, ďalej potom URI adresy požadovaných zdrojov, časové určenie požiadaviek, použitý postup pri vznášaní požiadaviek a ďalšie parametre vzťahujúce sa k operačnému systému a informačnému prostrediu používateľa. Dobrovoľné zaslanie emailovej adresy používateľa na adresu na webovej stránke má za následok získanie osobných údajov používateľa potrebných na to, aby bolo možné reagovať na požiadavky tohto používateľa. 

Poskytovanie údajov
Je na užívateľoch, či poskytnú osobné údaje, ktoré spoločnosť CRIF SK potrebuje na to, aby mohla poskytnúť požadované služby. Neposkytnutie týchto údajov môže vyššie uvedenej spoločnosti znemožniť dodanie požadovaných informácií alebo služieb.

Cookies
Cookies sa nepoužívajú na prenos osobných informácií. Užitie cookies relácií, ktoré nie sú trvalo ukladané v počítači užívateľa a ktoré po vypnutí prehliadača zmiznú, je striktne obmedzené na prenos identifikačných kódov relácie, ktoré obsahujú náhodné čísla generované serverom, potrebné k bezpečnej navigáciu na webovej stránke. Používanie týchto cookies relácií tak znemožňuje použitiu iných informačných technológií, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie dôverného charakteru navigácie. Neumožňujú získanie osobných informácií, s ktorých pomocou by bolo možné identifikovať používateľa.

Práva užívateľa 
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov možno osobné údaje spracovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov majú používatelia - subjekty údajov - právo, ak zistia, alebo ak sa domnievajú, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie ich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou ich súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, 

 1. požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie
 2. požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil vzniknutý stav, hlavne údaje blokoval, vykonal opravy, doplnenie alebo ich zlikvidoval. 

Žiadosť podľa predchádzajúceho odseku je potrebné predložiť spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské nivy 14/B; Twin City C; 821 09 Bratislava 

Obchodné oznámenie 
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a je CRIF SK ako prevádzkovateľ webových stránok www.crif.sk oprávnený použiť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu poskytnuté užívateľom pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúce sa produktov a služieb CRIF SK s tým, že užívateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných oznámení či s poskytovaním takýchto informácií prostredníctvom telefonického kontaktu , a to listinou formou doručením do sídla spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau alebo zaslaním emailu na adresu info.sk@crif.com. Odmietnutie súhlasu so šírením obchodných oznámení nie je nijako spoplatnené.

Cookies

Politika Cookies

Čo je to cookie?
Cookie je textový reťazec informácií odosielaný webovým serverom (napríklad internetovou stránkou) do internetového prehliadača užívateľa, kde sa cookie automaticky uloží do užívateľovho počítaču a automaticky sa bude odosielať späť na server pri každom zobrazení danej stránky. Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje, ako je napríklad názov serveru, odkiaľ pochádza, číselný identifikátor apod. Súbory cookie môžu zostať v systéme po dobu trvania relácie (t.j. dokedy prehliadač používaný k navigácii na webe nebude zatvorený) alebo  aj dlhšie a môžu obsahovať unikátny identifikačný kód. V prvotnom nastavení sú takmer všetky internetové prehliadače nastavené tak, aby súbory cookie automaticky prijímali. Každý internetový prehliadač však umožňuje obmedzenia a vymazanie týchto súborov (viac informácií viď. časť „Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie“). Majte však na pamäti, že zakázanie alebo zmazanie súboru cookie môže brániť optimálnemu užívaniu niektorých častí stránok alebo môže znemožniť užívanie služieb vyžadujúcich overenie identity.

Typ súboru cookie používaných spoločnosťou CRIF
Táto internetová stránka používa nasledujúce kategórie súborov cookie:

 • Technické súbory cookie: technické súbory cookie sú súbory, ktoré sa používajú len pre účely zasielania upozornenia elektronickej komunikačnej sieti alebo v rozsahu nevyhnutnom k tomu, aby mohol poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti poskytnúť službu, ktorú si vyslovene vyžiadal odberateľ alebo úžívateľ. Tieto súbory je možné rozdeliť na: súbory cookie pre navigáciu a relácie, ktoré zabezpečujú bežnú navigáciu a používanie internetovej stránky za účelom získania súhrnných informácií o počte užívateľov a spôsobu akým stránku navštevujú funkčné súbory cookie, ktoré užívateľovi umožňujú navigovať na základe množstva vybratých kritérií s cieľom vylepšiť poskytované služby.
 • Profilové súbory cookie: slúžia na sledovanie navigácie užívateľa v sieti a k vytváraniu profilov záujmov, zvykov a volieb užívateľa. Na základe týchto súborov cookie je možné do užívateľovho počítača zasielať reklamné posolstvá podľa jeho preukázaných preferencií.

Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie:
V prvotnom nastavení sú takmer všetky internetové prehliadače nastavené tak aby súbory cookie automaticky prijímali. Tieto súbory je možné obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach prehliadača. Ak chcete aby váš počítač určité súbory cookie neukladal, nastavte prehliadač tak aby ste pred uložením každého súboru cookie dostali upozornenie. Prípadne môžete prehliadač nastaviť tak aby odmietal všetky súbory cookie alebo iba súbory cookie tretích strán. Môžete tak isto zmazať všetky súbory cookie, ktoré v systéme už sú. Zdôrazňujeme, že je potrebné nastavenia zmeniť pre každý prehliadač a počítač zvlášť. Pokiaľ ukladanie súborov cookie zablokujete, nemôžeme zaručiť správne fungovanie internetovej stránky. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné a prehľadávanie určitých webových stránok nemusí byť možné. Zablokovanie súborov cookie neblokuje reklamu. Reklama už iba nebude prispôsobená vašim záujmom a reklamné posolstvo budete dostávať častejšie. Nastavenie sa inak mení  v každom prehliadači. Ak je to nevyhnutné, použite funkciu nápovedy prehliadača ku zisteniu správneho nastavenia.

Informácia CRIF SK podľa článku 14 Nariadenia vo vzťahu k informačnému systému Cribis UR

Informácia CRIF SK podľa článku 14 Nariadenia vo vzťahu k informačnému systému Cribis UR

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35 886 013 (ďalej len „CRIF SK“), je prevádzkovateľom informačného systému Cribis Univerzálny register, dostupného pre užívateľov prostredníctvom zabezpečeného webportálu www3.cribis.sk; tento informačný systém je tvorený údajmi o podnikateľských subjektoch, a to jednak z verejne dostupných informácií o právnických a fyzických osobách - podnikateľoch, ako aj z informácií týkajúcich sa niektorých aspektov plnenia obchodno-záväzkových vzťahov poskytnutých prispievateľmi – podnikateľskými subjektmi, na zmluvnom základe (ďalej len „Cribis UR“). Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo.sk@crif.com.

Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Cribis UR sú poskytované užívateľom informačného systému Cribis UR, s ktorými CRIF SK uzatvoril príslušné zmluvy na používanie Cribis UR, CRIF S.p.A., so sídlom Via M. Fantin 1-3, 401 31 Bologna, Taliansko a CRIF – Czech Credit Bureau a.s., IČO 262 12 242, so sídlom Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 6853, a ich zmluvným partnerom.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v informačnom systéme Cribis UR, sú najmä údaje v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, IČO, telefónne číslo e-mail, miesto podnikania v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, dátum narodenia, informácie o platobnej disciplíne, pričom tieto údaje sú poskytované najmä v súvislosti s o základným reportom o podnikateľskom subjekte, ďalej v súvislosti s informáciami o konkurzoch a reštrukturalizáciách, väzbách medzi majetkovo a personálne prepojenými osobami, informáciami zverejnenými v obchodnom vestníku a centrálnom registri exekúcií, v súvislosti s právami k nehnuteľnostiam, so záložnými právami a informáciami o valných zhromaždeniach obchodných spoločností, a to za účelmi uvedenými nižšie.

Oprávnené záujmy, ktoré sledujú užívatelia informačného systému Cribis UR ako tretie strany v zmysle Nariadenia a zároveň účelmi spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR sú:

 • ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených a iných oprávnených záujmov podnikateľských a iných subjektov pri uzatváraní záväzkových vzťahov s tretími stranami, počas ich plnenia, ako aj po ich ukončení,
 • posúdenie, riadenie a optimalizácia podnikateľského a reputačného rizika podnikateľských a iných subjektov,
 • optimalizácia rozhodovacích procesov užívateľov a procesov v oblasti finančného riadenia a riadenie cash-flow,
 • optimalizácia procesu vymáhania pohľadávok, posúdenie rizika ich nesplácania, posúdenie rizika nesplácania úverových alebo poistných produktov,
 • preverovanie a sledovanie solventnosti, stavu majetku, pohľadávok a záväzkov (vrátane daňových a odvodových povinností), platobnej schopnosti a platobnej disciplíny obchodných partnerov podnikateľských a iných subjektov, vrátane potenciálnych obchodných partnerov, vrátane majetkovo a personálne prepojených osôb za účelom uvedeným v bodoch 1 až 4,
 • preverovanie osôb a majetku v súvislosti s plnením zákonných povinností, týkajúcich sa dodržiavania obozretnosti vrátane predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a iného konania protiprávneho a podvodného charakteru,
 • podpora vzdelávacích procesov na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike ako aj v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách a akreditovanými poskytovateľmi vzdelávacej činnosti,
 • zabezpečenie podkladových informácii a podpory pri poskytovaní poradenstva a iných služieb zo strany právnych, účtovných a daňových poradcov, audítorov a iných poradcov, konzultantov a sprostredkovateľov,
 • výkon auditu, najmä daňového, právneho alebo účtovného,
 • zabezpečenie podkladových informácií a podpory pri výkone činnosti exekútorov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • podpora pri výkone kompetencií orgánov verejnej moci v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Cribis UR je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Cribis URpochádzajú najmä z verejne prístupných zdrojov (vrátane povinne zverejňovaných informácií týmito zdrojmi), ako aj od užívateľov informačného systému Cribis UR, s ktorými CRIF SK uzatvoril príslušnú zmluvu.

Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme Cribis UR nie sú zo strany CRIF SK poskytované do tretích krajín.

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR je doba, po ktorú je konkrétna informácia relevantná vo vzťahu k účelu spracúvania. Následne sú osobné údaje dotknutej osoby zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej v informačnom systéme Cribis UR spracúvané,
 2. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR,
 3. informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
 4. kategórie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu osobných údajov,
 6. vymazanie osobných údajov v informačnom systéme Cribis UR:
  • ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,
  • ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
 7. obmedzenie spracovania osobných údajov,
 8. uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

Ochrana osobných údajov

Updated on 2021-04-14T07:32:33+00:00, by devcribisc.